GRAĐEVINSKA PODRUČJA OPĆINE SELCA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
4.1.

 Građevinsko područje (naselja i izdvojene zone)

 pdf 
4.1.a.

 Zona Punta - Povlja (UP-1)

pdf
4.2.   Građevinsko područje (golfsko igralište sa smještajem)  pdf