PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POSTIRA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.A.  Korištenje i namjena prostora pdf
 2.A.  Promet pdf 
 2.B.  Pošta i telekomunikacije pdf
2.C.  Energetski sustavi - elektroenergetika pdf
2.D.  Vodnogospodarski sustavi pdf
3.A.1.  Područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju - Prirodne vrijednosti pdf
3.A.2.  Područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju - Kulturna baština pdf
3.B.1.  Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.B.2.  Područja primjene planskih mjera zaštite pdf