PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MARINA

 Br.  NAZIV GRAFIKE

PDF

 1.  Korištenje i namjena površina  pdf
 2.A.  Telekomunikacije i energetski sustavi pdf
 2.B.  Vodnogospodarski sustav pdf
 3.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu korištenja prostora pdf