PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VRGORCA

 Br. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina  pdf
 2.1.  Promet  pdf
 2.2. Pošta i telekomunikacije  pdf
 2.3.  Energetski sustavi  pdf
 2.4.  Vodnogospodarski sustavi  pdf
 2.5.  Vodotoci i njihove naplavne površine   pdf 
 3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja  pdf
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf
3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite  pdf