PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA MAKARSKE

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina (2020.) pdf
2A. Prometna mreža (2020.) pdf
2B. Pošta i telekomunikacije (2009.) pdf
2C. Energetski sustav (2009.) pdf
2D. Vodnogospodarski sustav (2020.) pdf
3A. Graditeljska baština (2020.) pdf
3B. Prirodna baština (2009.) pdf
3C. Područja posebnih ograničenja u korištenju (2009.) pdf
3Da. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (2009.) pdf
3Db. Područja primjene planskih mjera zaštite (2020.) pdf