PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SPLITA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Pošta i telekomunikacije pdf
2.3. Energetski sustav, Elektroenergetika pdf
2.4. Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba pdf
2.5. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda pdf
3.1. Uvjeti korištenja, Područja posebnih uvjeta korištenja pdf
3.2. Uvjeti korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, Uređenje zemljišta, Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja pdf
3.4. Područja primjene posebih mjera uređenja i zaštite pdf