PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SOLINA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2.a. Pošta i telekomunikacije, Energetski sustav pdf
2.b. Vodoopskrba, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada pdf
2.c. Odvodnja otpadnih voda pdf
3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf
3.b. Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.c. Ekološka mreža pdf
3.d. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf