PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KLIS
BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf 
 2.1.  Promet pdf 
2.2.  Pošta i telekomunikacije pdf 
2.3.  Energetski sustav pdf
2.4.  Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i otpadne vode pdf 
3.a.  Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja pdf 
3.b.  Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf