PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ZAGVOZD

 BR.  NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf
 2.1.

 Promet

pdf
2.2.  Pošta i telekomunikacije pdf
2.3.  Energetika pdf
2.4.  Vodoopskrba i odvodnja pdf
3.1.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: Područja posebnih uvjeta korištenja  pdf
3.2.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf
3.3.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf