PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf 
2.1.  Elektroenergetika i telekomunikacije pdf 
2.2.  Vodoopskrba pdf 
2.3.  Opskrba vodom za navodnjavanje pdf
2.4.  Odvodnja otpadnih voda pdf 
2.5.  Promet pdf 
3.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf