PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE OTOK

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf 
 2.1.  Promet pdf 
2.2.  Pošta i telekomunikacije pdf 
2.3.  Energetski sustav pdf 
2.4.  Vodoopskrba pdf 
2.5.  Odvodnja otpadnih voda pdf 
2.6.  Vodotoci i njihove naplavne površine pdf 
3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja  pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf 
3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf