PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE HRVACE

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Pošta i telekomunikacije pdf
2.3. Energetski sustavi pdf
2.4. Vodnogospodarski sustav pdf
3.1. Uvjeti korištenja pdf
3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf
3.3. Eko mreža pdf