PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LOVREĆ

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena prostora - Izvod iz PPŽ pdf
2.1. Cestovni promet - Izvod iz PPŽ pdf
2.2. Energetski sustavi - Izvod iz PPŽ pdf
2.3. Vodnoopskrbni sustavi - Izvod iz PPŽ pdf
2.4. Pošta i telekomunikacije - Izvod iz PPŽ pdf
3.1. Prirodna i graditeljska baština - Izvod iz PPŽ pdf
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju - Izvod iz PPŽ pdf
 3.3.  Ekološka mreža - Izvod iz PPŽ pdf