PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BAŠKA VODA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.1.  Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Pošta i telekomunikacije pdf
2.3. Energetski sustav - Elektronergetika pdf
2.4. Vodogospodarski sustav - Vodoopskrba pdf
2.5. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih i oborinskih voda te obrada, skladištenje i odlaganje otpada pdf
3.1. Prirodna baština pdf
3.2. Graditeljska baština pdf
3.3. Područja posebnih ograničenja te područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf
 3.4.  Područja i dijelovi primjena planskih mjera zaštite pdf