O ZAVODU

Zavod je osnovan kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Splitsko-dalmatinsku županiju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07). Odluka o osnivanju donesena je na 27. sjednici Županijske skupštine održanoj 14. veljače 2008. godine, a objavljena je u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije broj 1/08.

Osnivač Zavoda je Splitsko-dalmatinska županija.

Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine, poslove prostornog uređenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji  obavljao je Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije ustrojen kao upravno tijelo čije službenike, poslove, uredsku opremu te arhivu je preuzeo osnovani Zavod.

DJELATNOST

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru ovlasti,
- pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom,
- izrada prostornog plana županije i izrada prostornih planova uređenja gradova i Općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili župana,
- obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova Zavodu povjeri nadležno ministarstvo ili župan.

Javna ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima i odgovornostima propisanim Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

TIJELA JAVNE USTANOVE

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj. 

UPRAVNO VIJEĆE 
Upravno vijeće upravlja Zavodom, a čine ga predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava Župan. 
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane. Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove određene zakonom i Odlukom o osnivanju. 

Članovi Upravnog vijeća su:
- Martin Mladen Pauk, predsjednik
- Petroslav Sapunar, član
- Lucijan Nimac-Kalcina, član
- Mirko Klarić, član
- Zdravko Grčić, član

RAVNATELJ
Ravnatelj je voditelj poslovanja Zavoda, a imenuje ga i razrješava osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Imenuje se na period od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj Zavoda je:  Petar Matković dipl.ing.arh.