Br.    PROSTORNI PLAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
1

Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05 (usklađenje s Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak usklađenja s Uredbom o ZOP-u), 13/07, 9/13, 147/15 (rješenja o ispravcima grešaka), 154/21

  Br.   NAZIV GRAFIKE PDF
1.    Korištenje i namjena prostora

 

 2.1.   Cestovni promet

2.2.   Energetski sustavi
2.3.   Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i zbrinjavanje otpada
2.4.   Pošta i telekomunikacije
3.1.   Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna i graditeljska baština
3.2.1.   Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.2.2.

  Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja za istraživanje 

  ugljikovodika

3.3.   Ekološka mreža
4.

  Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja javne - društvene namjene (D)

  - Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije