Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Klasa: 350-02/21-11/3, Ur.broj: 531-06-1-2-21-9 od 30. lipnja 2021. i članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 125/19, 22/20 i 21/21), Županijska skupština na 5. sjednici, održanoj 6. studenog 2021., donijela je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

NASLOVNICA