Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije trajat će od 29. rujna 2020. godine do 13. listopada 2020. godine.

Ponovna javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije trajat će od 29. rujna 2020. godine do 28. listopada 2020. godine.

JAVNI UVID 

Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije može  se izvršiti u prizemlju zgrade Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, Domovinskog rata 2, za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati i na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

Javni uvid u Stratešku studiju o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije može  se izvršiti u prizemlju zgrade Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, Domovinskog rata 2, za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati i na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije održat će se dana 8. listopada 2020. godine (četvrtak) s početkom u 11,00 sati u hotelu Cornaro, Sinjska 6, u Splitu (javno izlaganje održat će se uz pridržavanje mjera zaštite od Covid-a, a u slučaju većeg broja zainteresiranih u više grupa). 

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije mogu se dati:

        - tijekom trajanja javnog uvida pisanim putem na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Domovinskog rata 2, 21000 Split, ili

          - za vrijeme javnog izlaganja na zapisnik.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog prostornog plana (u ponovnoj javnoj raspravi) mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Strateške studije koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i dopunjeni.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže podatke i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

  DOKUMENTACIJA                                                                                                                                

GRAFIČKI DIO

1.  Korištenje i namjena prostora

2.  Infrastrukturni sustavi 

2.1. Cestovni promet

2.2. Energetski sustavi

2.3. Vodno-gospodarstveni sustavi

2.4. Pošta i telekomunikacije

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora   

3.1. Prirodna i graditeljska baština

3.2.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju – Područja za istraživanje 

ugljikovodika

3.3. Ekološka mreža

4. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja javne – društvene namjene

TEKSTUALNI DIO

Nacrt odluke o donošenju

Odredbe za provedbu - Pročišćeni tekst

Obrazloženje

Sažetak za javnost