Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije trajat će od 14. studenog 2019. godine do 16. prosinca 2019. godine.

JAVNI UVID 

Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije može  se izvršiti u prizemlju zgrade Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, Domovinskog rata 2, za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, i na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije održat će se dana 21. studenog 2019. godine (četvrtak) u 10,00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe (Zenta), Ivana Pl. Zajca 2 u Splitu.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, dostavljaju se na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Domovinskog rata 2, 21 000 Split. U vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže podatke i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

  DOKUMENTACIJA                                                                                                                                

GRAFIČKI DIO

1.  Korištenje i namjena prostora

2.  Infrastrukturni sustavi 

2.1. Cestovni promet                                                                                                                                                                                                                                             

2.2. Energetski sustavi                                                                                                                                                                                                                                             

2.3. Vodno-gospodarstveni sustavi

2.4. Pošta i telekomunikacije

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora   

3.1. Prirodna i graditeljska baština

3.2.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju – Područja za 

istraživanje ugljikovodika

3.3. Ekološka mreža

TEKSTUALNI DIO

Nacrt odluke o donošenju

Odredbe za provedbu - Pročišćeni tekst

Obrazloženje - Sažetak za javnost