PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15, 69/22), kojim se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije". Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može dostaviti:

  • osobno ili poštom na adresu:  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split
  • na fax:  021/552 159
  • na adresu elektroničke pošte (popunjeni skenirani obrazac):  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Službenik za informiranje
Hrvoje Lukšić mag.iur.
Tel.: 021/400 159
Fax.: 021/552 159
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu s tim da Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 12/14 i 15/14

OBRASCI
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU
Upitnik za samoprocjenu 2023

GODIŠNJA IZVJEŠĆA
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2022. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2023. godinu