Sustav prostornog uređenja reguliran je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Prostornim planovima se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora Države, županija, gradova i općina.

Prostornim planovima propisuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj razini i/ili lokaciji u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu prostornog plana, smjernice za izradu prostornih planova užih područja kada je to propisano Zakonom o prostornom uređenju i mjere za urbanu sanaciju ako su potrebne.

Prostorni planovi donose se na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

PROSTORNI PLANOVI DRŽAVNE RAZINE

 • DRŽAVNI PLAN PROSTORNOG RAZVOJA - donosi se za područje Države
 • PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - donosi se obvezno za područje ZERP-a; epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske; nacionalnog parka i parka prirode određeno posebnim zakonom te za područja određena Državnim planom prostornog razvoja
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA - donosi se obvezno za područje određeno Državnim planom prostornog razvoja

PROSTORNI PLANOVI PODRUČNE (REGIONALNE) RAZINE

 • PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE - donosi se obvezno za područje županije
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA - donosi se obvezno za područje određeno Prostornim planom županije

PROSTORNI PLANOVI LOKALNE RAZINE

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA / OPĆINE - donosi se obvezno za područje grada, odnosno općine
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - donosi se obvezno za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - donosi se obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju unutar građevinskog područja. Donošenje urbanističkog plana uređenja nije obvezno za ona područja za koje su prostornim planom uređenja, odnosno generalnim urbanističkim planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Registar prostornih planova Splitsko-dalmatinske županije je organiziran u pet dijelova:

 1. Prostorni plan županije
 2. Prostorni planovi područja posebnih obilježja
 3. Prostorni planovi uređenja gradova i općina (Splitsko-dalmatinska županija je administrativno podijeljena na 16 gradova i 39 općina)
 4. Generalni urbanistički planovi

Gradovi i općine su kao nositelji izrade, prema članku 112. Zakona o prostornom uređenju, obavezni dostaviti prostorni plan (prostorni plan lokalne razine – točke 3., 4. i 5.) s odlukom o donošenju zavodu za prostorno uređenje županije radi objave u informacijskom sustavu.

Uočite li u Registru netočne podatke, molimo vas da nas o tome obavijestite putem e-mail-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..