PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ZADVARJE

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena prostora pdf
 2.1.  Promet pdf 
 2.2.  Pošta i Telekomunikacije pdf
 2.3.  Energetski sustav pdf 
 2.4.  Vodnogospodarski sustav pdf 
 3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
 3.2.  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite pdf