PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŠOLTA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2019.) pdf
1.a.  Korištenje i namjena površina (2018.) pdf
 2.1.  Promet (2018.) pdf 
2.1.a.  Promet (2018.) pdf
2.2.  Pošta i telekomunikacije (2015.) pdf
 2.2.a.  Pošta i telekomunikacije (2018.) pdf
 2.3.  Elektroenergetski sustavi (2015.)  pdf 
2.3.a.  Elektroenergetski sustavi (2018.) pdf
 2.4.  Vodnogospodarski sustavi (2015.) pdf 
 2.4.a.  Vodnogospodarski sustavi (2018.) pdf
 3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja (2018.) pdf 
3.1.a.  Područja posebnih uvjeta korištenja (2018.) pdf
 3.1.1.  Područja nacionalne ekološke mreže (2015.) pdf
 3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju (2018.) pdf
 3.3.  Područja i dijelovi primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (2018.) pdf
3.3.a.  Područja i dijelovi primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (2018.) pdf