PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PUČIŠĆA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.  Korištenje i namjena površina pdf
2.a.  Promet (cestovni, pomorski i zračni), pošta i telekomunikacije pdf

2.b.

 Energetski i vodnogospodarski sustav pdf 
3.a.  Uvjeti korištenja pdf 
3.b.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf