PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DICMO

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf 
 2.1.  Promet pdf 
 2.2.  Pošta i telekomunikacije pdf 
 2.3.  Energetski sustav pdf
 2.4.  Vodnogospodarski sustav  pdf 
 3.1.  Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu prostora pdf
 3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
 3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite  pdf