PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRELA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1A.  Korištenje i namjena površina  pdf
 1B.  Promet, pošta i telekomunikacije  pdf
 2A.  Energetski sustav  pdf
 2B.  Vodnogospodarski sustav - vodoopsbrba  pdf
 2C.  Vodnogospodarski sustav - odvodnja  pdf
 3A.  Prirodna baština  pdf
 3B.  Kulturna dobra  pdf
 3C.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf
 3D.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite  pdf
 3E.  Područja ekološke mreže  pdf
 3F.  Karta staništa    pdf