PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BOL

 Br. NAZIV GRAFIKE  PDF
1. Korištenje i namjena površina (2015.)  pdf
1. Korištenje i namjena površina - izmjena za zonu Podbarje (2018.)
pdf
 2.1.  Promet (2015.)  pdf
2.2. Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda (2015.)  pdf
 2.3.  Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda (2015.)  pdf
 2.4.  Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije (2015.)  pdf
 3.1.  Uvjeti korištenja (2015.)  pdf
3.2.

Područja posebnih ograničenja u korištenju (2015.)

 pdf 
3.3. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (2015.) pdf
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (2015.) pdf
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - izmjena za zonu Podbarje (2018.) pdf