PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VRLIKE

 Br.  NAZIV GRAFIKE PDF 
 1.   Korištenje i namjena površina (2018. - ispravak greške)   pdf
2.1.  Promet (2014.)  pdf
2.2.  Elektroenergetski sustav, pošta i telekomunikacije (2014.)  pdf
 2.3.   Vodnogospodarski sustav (2014.)   pdf
3.1.  Područje posebnih uvjeta korištenja (2016.)   pdf
3.2.   Prirodna baština (2014.)  pdf
3.3.  Ekološka mreža (2014.) pdf
3.4.  Staništa (2014.) pdf