PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VISA

 Br. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina

pdf

 2.1.  Promet

pdf

2.2. Energetski sustav i telekomunikacije

pdf

 2.3.  Vodoopskrba, odvodnja i gospodarenje otpadom

pdf

 3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja (Prirodna i graditeljska baština)

pdf

3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju

pdf

3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

pdf

3.4.  Ekološka mreža

pdf