PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SUPETRA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2A. Promet pdf
2B. Pošta i telekomunikacije pdf
2C. Elektroenergetika pdf
2D. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada pdf
3A. Prirodne vrijednosti pdf
3B. Kulturna dobra pdf
3C.1. Ograničenja i posebne mjere pdf
3C.2. Područja i dijelovi primjene planinskih mjera zaštite pdf