PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KAŠTELA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf
2a. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije, energetski sustav pdf
2b. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav pdf
3a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
pdf
3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf
3c. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf