PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA TRILJA

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf 
 2.1.  Promet pdf 
2.2.  Pošta i elektroničke komunikacije pdf 
2.3.  Energetski sustavi pdf 
2.4.  Vodnogospodarski sustav pdf 
3.1.  Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja  pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf 
3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf