PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MUĆ

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf 
 2.1.  Promet i elektroničke komunikacije pdf 
2.2.  Energetski sustav  pdf 
2.3.  Vodnogospodarski sustav  pdf 
3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja - zaštite prirode i zaštita kulturnih dobara  pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf 
3.3.  Područja primjene posebnih zaštita prirode i mjera uređenja i zaštite  pdf