PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DUGOPOLJE

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina   pdf 
 2.1.  Promet  pdf 
2.2.  Pošta i telekomunikacije  pdf 
2.3.  Elektronergetski sustav  pdf 
2.4.  Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba  pdf 
2.5.  Vodnogospodarski sustav - otpadne vode pdf
2.6.  Vodnogospodarski sustav - oborinske vode pdf
3.a.  Uvjeti korištenja  pdf 
3.b.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštita pdf