PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DUGI RAT

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2018.)  pdf 
 2.1.  Prometna mreža (2018.) pdf 
2.2.  Pošta i telekomunikacije  pdf 
2.3.  Elektronergetska mreža pdf 
2.4.  Plinovodna mreža pdf 
2.5.  Vodovodna mreža pdf 
2.6.  Odvodnja otpadnih voda (2018.) pdf 
3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju prostora  pdf 
3.3.  Posebne mjere uređenja zemljišta pdf 
3.4.  Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja pdf 
3.5.  Površine za koje je obavezna izrada urbanističkih planova uređenja (2018.) pdf 
3.6.  Zaštićena područja i ekološka mreža pdf