PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MILNA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2007.) pdf
2a. Infrastrukturni sustavi - Promet - cestovni, pomorski i zračni (2007.) pdf
2b. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije (2007.) pdf
2c. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika (2007.) pdf
2d. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav (2007.) pdf
3a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - prirodne vrijednosti (2007.) pdf
3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora- kulturna dobra (2007.) pdf
3c1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - ograničenja i posebne mjere (2007.) pdf
3c2. Obvezni urbanistički planovi uređenja (UPU) (2019.) pdf