PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JELSA 

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2018.) pdf
1.a Luka Jelsa - Korištenje i namjena površina MJ.1:2000 (2018.) pdf
2. Infrastrukturni sustavi (2018.) pdf
2.a Luka Jelsa - Infrastrukturni sustavi - Promet MJ.1:2000 (2018.) pdf
2.b Luka Jelsa - Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi i telekomunikacije MJ.1:2000 (2018.) pdf
2.c Luka Jelsa - Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav MJ.1:2000 (2018.) pdf
3.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta i ograničenja (2018.) pdf
3.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Ekološka mreža (2018.) pdf
4.20.1 Korištenje i namjena površina MJ.1:1000 (2015.) pdf
4.20.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža MJ.1:1000 (2015.) pdf
4.20.3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina MJ.1:1000 (2015.) pdf
4.20.4 Način i uvjeti gradnje MJ.1:1000 (2015.) pdf