GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI GRADA SINJA

BR. NAZIV GRAFIKE   PDF
 1.1.  Korištenje i namjena prostora - Namjena   pdf
1.2. Korištenje i namjena prostora - Mreža djelatnosti   pdf
1.3. Korištenje i namjena prostora - Promet   pdf
1.4. Korištenje i namjena prostora - Pošta i telekomunikacije   pdf
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav   pdf
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodogospodarski sustav   pdf
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav   pdf
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja   pdf
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite   pdf
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Oblici korištenja   pdf
4. Građevinska područja naselja   pdf

RELEVANTNI ČLANCI IZ SLUŽBENIH GLASILA 

BR. TEKST
1/09  pdf
 2/07   pdf
6/16 pdf
6/18 pdf
8/23 pdf
10/23   pdf